پناهندگی در کانادا Asylum in Canada

من نامه ای از دولت کانادا دریافت کرده ام که از من خواسته شده برای یک مصاحبه حاضر شوم. این نامه برای چیست؟
در بعضی موارد اداره ی مهاجرت تصمیم می گیرد که به جای جلسات رسمی بررسی مصاحبه های کوتاهی ترتیب دهد و به این موارد در اصطلاح “پرونده های فوری” می گویند. چ...
Wed, 13 May, 2015 at 2:48 PM
اگر من و یا وکیلم نتوانستیم در جلسه ی تعیین شده شرکت کنیم چه می شود؟
شما باید در زمان تعیین شده در جلسه حاضر شوید. چنانچه دلیل قانع کننده و موجهی برای عدم توانایی شرکت در زمان تعیین شده داشته باشید می توانید درخواست مربوط ب...
Wed, 13 May, 2015 at 2:50 PM
آیا باید مدرکی به هیئت پناهجو پذیری کانادا ارائه کنیم؟
شما می بایست مدارکی ارائه دهید که حاوی مشخصات هویتی شما باشد به اضافه ی هر مدرکی که ادعای شما را اثبات کند. اگر مدارک شناسایی خود را ارائه ندهید می بایست تو...
Wed, 13 May, 2015 at 2:52 PM
چه زمانی باید مدارک من به هیئت پناهجوپذیری کانادا تحویل داده شود؟
شما باید اطمینان حاصل کنید که هیئت پناهجو پذیری کانادا کپی همه ی مدارک را – ترجمه شده به انگلیسی یا فرانسوی- در اسرع وقت و نه دیرتر از بیست روز پیش از مصاحب...
Wed, 13 May, 2015 at 2:53 PM
آیا مدارک من برای پناهندگی در کانادا باید ترجمه شده باشند؟
در صورتی که مدارک اصلی شما به زبان انگلیسی یا فرانسوی نباشند شما باید آنها را به یکی از زبان های رسمی (انگلیس یا فرانسوی) که برای روند رسیدگی درخواست خود بر...
Wed, 13 May, 2015 at 2:56 PM
چه اقداماتی را در جهت قبول شدن ادعا نامه ام در کانادا باید انجام دهم؟
این وظیفه به عهده ی شماست که ثابت کنید شما یک پناه جو یا نیازمند حمایت هستید. شما در صورتی پناه جو محسوب می شوید که بر مبنای مسائل نژادی، مذهبی، ملیت، عضو...
Wed, 13 May, 2015 at 2:57 PM
آیا می توانم درخواست پناهندگی خود را در کانادا بازپس گیرم؟
پیش از مصاحبه چنانچه به هر دلیلی قصد صرف نظر کردن از ادعانامه ی خود را دارید باید به هیئت پناهجو پذیری کانادا در اسرع وقت اطلاع دهید. این کار را می توانید...
Wed, 13 May, 2015 at 3:22 PM
چه کسی در مورد درخواست پناهندگی من در کانادا تصمیم گیری می کند؟
هیئت پناهجو پذیری کانادا جلسه ی بررسی برگزار می کند که در آنجا بتوانید از درخواست خود دفاع کنید. این در صورتیست که پس از مصاحبه به عنوان پناهنده پذیرفته ن...
Wed, 13 May, 2015 at 3:24 PM
آیا برای مصاحبه ام در کانادا نیاز به مترجم همزمان دارم؟
هیئت پناهجو پذیری کانادا مترجمی به شکل رایگان در اختیار شما قرار می دهد. اگر شما به مترجم نیاز دارید باید این را در فرم مشخصات فردی خود عنوان کنید، در قسم...
Wed, 13 May, 2015 at 3:25 PM
آیا می توانم برای جلسه ی پناهندگی خودم در کانادا شاهد بیاورم؟
شما می توانید شاهد به جلسه ی بررسی خود بیاورید چنانچه حس می کنید به پذیرش درخواست پناهندگی شما کمک می کند. شاهد کسیست که از مفاد درخواست پناهندگی شما آگاهی ...
Wed, 13 May, 2015 at 3:26 PM