پناهندگی در کانادا Asylum in Canada

در چه شرایطی کانادا تصمیم می گیرد که از ادامه ی روند پناهجویی ام محروم شوم؟
شما از درخواست پناهندگی محرووم می شوید چنانچه فرم اطلاعات شخصی خود را به موقع تحویل ندهید آدرس و شماره تماس خود را به موقع اعلام نکنید در جلسات ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:53 AM
فرم اطلاعات شخصی برای پناهجویان در کانادا چیست؟
فرم اطلاعات شخصی یا پیف حاوی سوالاتی است در ارتباط با هویت شما، خانواده تان، سابقه ی کار، سربازی، و دیگر موارد زندگی تان از جمله اطلاعات شهروندی و مهاج...
Tue, 12 May, 2015 at 12:55 AM
فرم اطلاعات شخصی برای پناهجویان در کاننادا را باید به چه زبانی تکمیل کنم؟
باید فرم را به زبان انگلیسی یا فرانسوی تکمیل کنید. اگر از مترجم کمک گرفتید او نیز باید فرم شما را امضا کند. اگر از مترجم استفاده نمی کنید باید فرم را امضا...
Tue, 12 May, 2015 at 12:56 AM
چقدر برای تکمیل فرم اطلاعات شخصی در کانادا فرصت دارم؟
چنانچه فرم را شخصاً از اداره ی مهاجرت دریافت کید باید فرم تکمیل شده را به همراه دو نسخه ی کپی ظرف مدت 28 روز از تاریخ تحویل فرم به آدرس هیئت مهاجرت و . پ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:58 AM
چنانچه نیاز است که تغییراتی در فرم اطلاعات شخصی ام صورت پذیرد چه کارهایی باید انجام دهم؟
چنانچه متوجه هر گونه اشتباهی در فرمتان شدید و یا متوجه شدید که اطلاعاتی را ارائه نکرده اید باید هر چه سریعتر به صورت کتبی اداره ی مهاجرت را در جریان قرار ده...
Tue, 12 May, 2015 at 12:59 AM
آیا در کانادا به وکیل حقوقی برای ارائه ی درخواست پناهندگی ام نیاز دارم؟
شما می توانید خودتان این کار را انجام دهید. داشتن وکیل و یا نماینده ضروری نیست. اداره ی مهاجرت هیچ تفاوتی برای کسانی که نماینده ای دارند و یا نه قائل نم...
Tue, 12 May, 2015 at 1:00 AM
چطور دستمزد وکیل قانونی در کانادا را باید پرداخت کرد؟
چنانچه تصمیم بگیرید که از وکیل کمک بگیرید شما مسول پرداخت هزینه های او هستید. چنانچه توانایی پرداخت هزینه ها را ندارید می توانید از کمک های حقوقی (لیگال ا...
Tue, 12 May, 2015 at 1:01 AM
چنانچه تصمیم بگیرم که وکیلم در کانادا را عوض کنم، چطور باید مدارک لازم را در اختیار او قرار دهم؟
شما باید از وکیل قبلی تان بخواهید که کپی مدارکتان را به شما تحویل دهد تا در اختیار وکیل جدیدتان قرار دهید. چنانچه وکیل قبلی مدارک را به شما تحویل نداد می تو...
Tue, 12 May, 2015 at 1:02 AM
چطور باید برای جلسه ی روند پناهندگی ام در کانادا آماده شوم؟
زمانی که هیئت مهاجرت و پناهندگی فرم اطلاعات فردی شما را دریافت کردند اقدام به بررسی موارد مندرج در آن (که در جلسه ی رسیدگی به پرونده تان مورد بحث قرار م...
Tue, 12 May, 2015 at 1:03 AM
چطور می توانم بفهمم که پرونده ی من در کانادا در چه زمانی و در کجا مورد بررسی قرار می گیرد؟
شما نامه ای دریافت خواهید کرد که تاریخ، زمان و مکان دقیق جلسه در آن مشخص شده است. باید حداقل حدود 15 دقیقه زودتر از وقت تعیین شده در محل حاضر شوید تا اقدا...
Wed, 13 May, 2015 at 2:21 PM