پناهندگی در کانادا Asylum in Canada

سیستم پناهجوپذیری کانادا چیست؟
هیئت مهاجرت و پناهجوپذیری کانادا یک موسسه ی قضایی مستقل است که مسئولیت تصمیم گیری برای اعطای پناهندگی در کانادا را بر عهده دارد شما می توانید به عنوان پ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:34 AM
در چه شرایطی از درخواست پناهندگی دادن در کانادا محرم میشوم؟
انجام ندادن به موقع درخواست هایی که توسط هیئت تصمیم گیری پناهندگی اعلام می شود همانند ارائه نکردن فرم اطلاعات شخصی، عدم حضور در جلسات تعیین شده، پاسخ نداد...
Tue, 12 May, 2015 at 12:36 AM
در کانادا چه کسی می تواند وکیل حقوقی باشد؟
وکیل حقوقی در کانادا شخصی است که به عنوان نماینده ی شخص پناهجو امورات قانونی را پیگیری می کند. این شخص می تواند یک عضو قانونی کانون وکلا باشد و در ازای ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:40 AM
مرحله ی تعیین واجد شرایط پناهجویی بودن در کانادا چیست؟
این اولین مرحله ای است که پناهجو باید آن را انجام دهد. یکی از افسران اداره ی مهاجرت با انجام مصاحبه ای تصمیم می گیرد که چنانچه فرد متقاضی شرایط ارائه ی در...
Tue, 12 May, 2015 at 12:42 AM
چه کسانی برای درخواست پناهندگی در کانادا مجاز نیستند؟
افراد غیر مجاز افرادی هستند که شرایط ارائه ی درخواستشان را دارا نمی باشند و نمی توانند از کانادا درخواست حمایت کنند. این افراد معمولا شامل کسانی می باشد ک...
Tue, 12 May, 2015 at 12:43 AM
کمک حقوقی در کانادا چیست؟
خدماتی است که بعضی از استان ها و یا بخش های دولت کانادا ارائه می کند. این کمک ها برای پرداخت هزینه های وکیل و دیگر موارد اداری است که شخص پناهجو قادر به پ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:44 AM
اقامت دائم برای پناهجویان در کانادا چیست؟
اجازه ای است که شخص حق زندگی در کانادا را بدون داشتن شهروندی دارا می باشد فرد نیازمند به حمایت شخصی است که در کانادا به سر می برد و ترس موجهی از هرگون...
Tue, 12 May, 2015 at 12:45 AM
چطور باید در کانادا درخواست پناهندگی بدهم؟
شما می توانید با صحبت کردن با یکی از افسران اداره ی مهاجرت واقع در مرزهای هوایی و یا دریایی و یا همچنین با مراجعه به دفتر اداره ی مهاجرت درخواست پناهندگی ...
Tue, 12 May, 2015 at 12:47 AM
من به عنوان یک پناهجو در کانادا چه وظایفی دارم؟
به عنوان یک پناهجو شما باید اطلاعات کامل، صحیح و درستی را ارائه کنید در تمام جلسات و ملاقات های تعیین شده شرکت کنید تمام نامه های ادرای ارسال شده ر...
Tue, 12 May, 2015 at 12:50 AM
در کانادا چه زبانی را باید برای امور پناهندگی استفاده کنم؟
کانادا دو زبان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسوی. شما باید یکی از این دو زبان را برای انجام مکاتبات و امورات پناهندگی انتخاب کنید. اگر با هیچکدام از این زبان ه...
Tue, 12 May, 2015 at 12:51 AM