مدت زمان پروسه ی پناهندگی در ترکیه Refugee Processing Time in Turkey

آیا پناهندگان سوریه ای باعث طولانی شدن روند پناهندگی شده اند؟
خیر. پناهندگان سوری توسط دولت ترکیه خدمات رسانی می شوند و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیشتر نقش نظارتی داشته و این پناهجویان تاثیری بر طولانی ...
Wed, 29 Apr, 2015 at 10:44 PM
چرا پروسه ی پناهندگی اینقدر طولانی شده است؟
دلیل اصلی طولانی شدن پروسه ی پناه جویی در ترکیه ازدیاد تعداد پناهجویان است. طبق گزارشی که در جلسه ی سازمان دگرباشان ایرانی و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سا...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:53 AM
در حال حاضر میانگین پروسه ی پناهندگی در ترکیه چقدر است؟
هیچ تاریخ دقیقی وجود ندارد زیرا زمان پناهجویی تابع عوامل بسیار زیادی است که مستقیما یا به صورت غیر مستقیم بر این زمان تاثیر می گذارد. مثلا زلزله ی وان و یا ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 11:08 AM
آیا می توانم از امریکا به کانادا تغییر کشور دهم؟
تا به امروز، شرایط پذیرش پناهجو توسط کانادا نسبت به چند ماه قبل تغییری نکرده است و تا زمانی که پرونده‌ی تمامی افرادی که به تازگی در اکتبر دو هزار و هفده بعد ...
Fri, 15 Dec, 2017 at 4:40 PM