مصاحبه ی کشوری Resettlement Interview at the UNHCR

چه کشورهایی پناهنده قبول می کند؟
تعداد بسیار معدودی از کشورها به صورت مداوم پناهندگان سازمان ملل مستقر در ترکیه را می پذیرند و این ها عبارتند از امریکا، کانادا، استرالیا و برخی موارد ممکن...
Tue, 12 May, 2015 at 12:28 AM
به من گفته اند که ممکن است به کشور سوم نروید و در ترکیه اقامت بگیرید. آیا این درست است؟
در حال حاضر تعداد پناهندگان در ترکیه بسیار بیشتر از تعدادی است که امکان اسکان مجدد برای سازمان ملل وجود داشته باشد و خیلی ها ممکن است بیشتر از معمول در ترکی...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:34 PM
من یک بیماری واگیردار دارم آیا این در تعیین کشورم تاثیر دارد؟
خیر٬ بیمار بودن جرم نیست و معمولا کشورهای پناهنده پذیر به دلیل بیماری شما پرونده تان را رد نمی کنند. در بعضی از کشورها مثل امریکا شما نیاز دارید که برگه های...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:43 PM
اطلاعات جدیدی از دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ارتباط با اسکان مجدد
قابل توجه پناهندگان ساکن ترکیه که قبول شده اند و منتظر اسکان مجدد هستند: همانطور که می دانید خیلی از دوستان مدت طولانی است که منتظر اسکان مجدد و مراحل آن...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:42 AM
آیا درست است که کانادا بسته شده است و دیگر پناهنده نمی گیرد؟
خیر. دولت کانادا همچنان پناهندگان سازمان ملل را می پذیرد اما به دلیل افزایش تعداد پناهجویان از سال ۲۰۱۴ به بعد و سهمیه ی محدود سالانه ی پذیرش پناهندگان این ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:44 AM
آیا دستور دونالد ترامپ به معنی نگرفتن پناهجویان توسط امریکاست؟
خیر دستورالعمل دونالد ترامپ که در ماه فوریه ی ۲۰۱۷ صادر شد فقط به معنی توقف موقت انجام پروسه ی پناهجویان به مدت ۱۲۰ روز بود تا بتوانند در سیستم خود بازنگری ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:47 AM
آیا پناهندگان سوریه ای دلیل توقف پذیرش دیگر پناهندگان برای اسمان مجدد هستند؟
خیر. پناهندگان سوریه ای سهمیه ای جداگانه دارند و دلیل اصلی ازدیاد و افزایش تعداد کل پناهجویان است. اما با توجه به امکانات محدود سفارت ها از قبیل تعداد اتاق ...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:59 AM