مصاحبه ی کشوری Resettlement Interview at the UNHCR

اسکان مجدد چیست؟
اسکان مجدد یکی از سه مرحله ایست که هر پناهجوی سازمان ملل باید آن را طی کند. اسکان مجدد توسط کشورهای پناهنده پذیر یک امر کاملا داوطلبانه است و دفتر کمیسری...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:44 AM
چرا پناهندگان از ترکیه به یک کشور دیگر منتقل می شوند؟
  ترکیه یکی از امضا کنندگان کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به حمایت از پناهجویان است که شامل محدوده های جغرافیایی است. چنانچه فردی از کشورهای اروپایی به ترکیه ب...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:41 AM
چه کشورهایی از ترکیه پناهنده می گیرند؟
معمولا امریکا٬ کانادا و اسرالیا به صورت همیشگی از دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه و خیلی از کشورهای دیگر پناهنده می پذیرند. اما در هر سال ک...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:43 AM
آیا با قبول شدن درخواست پناهندگی خود به خود امکان اسکان مجدد برای ما فراهم می شود؟
  خیر. اسکان مجدد حقی نیست که به صورت خودکار پس از قبولی پرونده تان مشمول آن شوید. دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل نمی تواند هیچ کشوری را مجبور به...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:44 AM
آیا این درست است که از این به بعد ترکیه به پناهجویان اقامت می دهد و دیگر کسی به کشور سوم منتقل نمی شود؟
خیر. طبق قوانی نجدید ترکیه که از سال ۲۰۱۴ اجرا شده است ترکیه می تواند از طریق روند جداگانه ای به پناهجویانی غیر از کشورهای اروپایی نیز اقامت دهد. تا قبل از ...
Thu, 30 Apr, 2015 at 12:48 AM
آیا من حق انتخاب کشور پناهنده پذیرم را دارم؟
قاعدتا خیر. پناهجو حق انتخاب کشور پناهجوپذیر را ندارد. اما معمولا سازمان ملل تلاش می کند تا پرونده ی پناهجویان را به کشوری ارسال کند که دیگر به دلیل پناهندگ...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:36 PM
من اچ. آی. وی مثبت هستم. آیا این باعث می شود که کشورهای پناهنده پذیر من را رد کنند؟
  خیر. به دلیل مثبت بودن اچ. آی. وی مشکلی برای اسکان مجدد شخص پناهنده به ویژه برای کانادا و امریکا وجود ندارد. اما برخی از بیماری های ویروسی هستند که باید...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:30 PM
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر هیچ کشوری حاضر نشود پرونده ی من را قبول کند و یا دولت ترکیه مانع خروج من شود؟
این اتفاق ها در قبل افتاده است و از کنترل سازمان ملل خارج است. چنانچه مراحل اسکان شما انجام نپذیرد همچنان شخص مورد توجه خاص سازمان ملل قرار خواهد گرفت و ت...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:33 PM
چنانچه یکی از فامیل و یا بستگانم نامه ساپورت برای من بفرستند آیا ممکن است که پرونده ام را به آن کشور بفرستند چون در آنجا کمک دارم؟
  خیر. اسکان مجدد با مهاجرت فرق دارد و نیازی به اسپانسر و یا حمایت مالی برای اسکان مجدد نیست و تاثیری بر تصمیم گیری ها ندارد. اما چنانچه مایل هستید به کشو...
Thu, 30 Apr, 2015 at 10:35 PM
مصاحبه ی کشوری چیست؟
چنانچه پرونده تان مورد پذیرش قرار گرفته باشد (قبول شده باشید) در ظرف معمولا چند ماه از شما می خواهند تا در مصاحبه ی تعیین کشور شرکت کنید و در همان روز بر...
Thu, 21 Apr, 2016 at 2:31 PM