مصاحبه ی اصلی در سازمان ملل Legal Interview at the UNHCR

من هنوز در اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام نکرده ام. آیا مشکلی برای مصاحبه ی اصلی من پیش می آید؟
طبق قوانین شما باید در اسرع وقت در اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام کنید. این احتمال وجود دارد که سازمان ملل به دلیل ثبت نام نشدن در اداره مهاجرت مصاحبه ی شما را ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:38 AM
آدرس دقیق کمیسریای عالی سازمان ملل در آنکارا را به ترکی دارید که بتوانم به راننده تاکسی بدهم ؟
  BMMYK: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sancak Mahallesi – 12. Cadde – 212. Sokak – No3
Wed, 29 Apr, 2015 at 10:17 PM
من مصاحبه ام را مدتی پیش انجام داده ام اما متاسفانه مطلبی را فراموش کردم که به افسر پرونده ام بگویم. آیا راهی است که با او تماس بگیرم و اطلاعات تکمیلی را در اختیار او قرار دهم؟
شما می توانید مطالب خود را نوشته و به همراه نام و شماره ی پرونده ی خود به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل از طریق نامه، فاکس و یا ایمیل ارسال کنید...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:24 PM
چطور می توانم برای مصاحبه آماده شوم؟
توصیه می کنیم که برای آماده شدن در مصاحبه ی خود حتما ویدیو های همایش دگرباشان را که آرشام پارسی در شهرهای مختلف برگزار می کند و بر روی سایت سازمان در قسمت و...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:27 AM
آیا اطلاعات من در مصاحبه محرمانه خواهد ماند؟
بله. اطلاعاتی که شما در طول مصاحبه ارائه می کنید به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در اختیار شخص یا سازمان دیگیری قرار داده نخواهد شد و تلاش کنید که در فرصت...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:29 AM
چرا من توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى تعيين وضعیت پناهندگى مصاحبه مي شوم؟
تشخيص وضيعت پناهندگى افرادى كه تحت  تعريف پناهندگى قرار مي گيرند يكى از قسمت هاى اصلى عملكرد حمايتى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مى باشد...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:40 AM
منظور از مصاحبه ی تعيين وضعیت پناهندگى با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چيست؟
تشخيص وضعيت پناهندگى از طريق مصاحبه هاى فردى انجام مي شود. اين مصاحبه ها با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان راهي است كه پناهجوها مي توانند ...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:41 AM
مصاحبه ی تعيين وضعیت پناهندگی به چه صورت انجام مي پذيرد؟
مصاحبه ی تعيين پناهندگی به صورت فردى و جداگانه با هر پناهجو، یعنی متقاضى اصلى و تک تک اعضای بزرگسال خانواده و وابسته در يک پرونده، انجام مي شود. مصاحبه با ك...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:42 AM
مصاحبه ی تعیين وضعیت پناهندگى شامل چه مراحلی است؟
اولین گام برای انجام مصاحبه ی تعیین وضعیت پناهندگی اطمینان از سلامت پناهجو در هنگام مصاحبه است، همچنين دادن مشاوره درباره ی حقوقی كه در بالا ذكر شده، وظايفى...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:43 AM