ثبت نام در اداره مهاجرت ترکیه Registration at PDMM

شماره پرونده من با عدد دیگری شروع شده است
از ماه مارچ ۲۰۱۵ دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیش شماره های جدید برای شماره پرونده ها معرفی کرده است. این ها تنها به منظور بهبود مسایل تکنیکی و د...
Thu, 14 May, 2015 at 3:24 PM
آیا به صورت تلفنی هم ثبت نام می کنند؟
خیر اما در بعضی مواقع که اطلاعات شما کامل نباشد ممکن است از طرف سازمان ملل و یا اداره مهاجرت ترکیه با شما تماس بگیرند و تلفنی با شما صحبت کنند تا اطلاعات پر...
Sat, 8 Sep, 2018 at 10:30 AM