باز همانند روند مراجعه به پزشک باید به پلیس و سپس به سازمان های خیریه و خدمات اجتماعی معرفی شوید و در صورت واجد شرایط بودن به شما کمک خواهد شد.