اگر با درخواست پناهندگی شما موافقت شده باشد می توانید بعد از گذشت سه ماه دوباره درخواست کنید و چنانچه هنوز پناهجو می باشد می بایست برای درخواست مجدد شش ماه صبر کنید.