چنانچه مقدور باشد بله. اما متاسفانه تعداد پناهجویان زیاد است و خیلی از آنها نیاز به کمک مالی دارند. متاسفانه مواردی نیز بوده است که شخص واقعا نیاز به کمک مالی نداشته است اما به هر دلیلی تصمیم گرفته که درخواست کمک مالی کند که شرایط تصمیم گیری را نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز سخت کرده است.

سازمان دگرباشان ایرانی وابسته به کمک های مردمی است و از دولت و یا موسسه ای پول دریافت نمی کند و بودجه ی کمک مالی ما به پناهجویان نیز در گرو میزان کمک های مردمی است. خیلی مواقع امکان کمک کردن برای ما وجود ندارد و در خیلی از مواقع نیز به پناهجویان کمک مالی شده است. 

ارائه ی کمک مالی به پناهجویان از وظایف سازمان دگرباشان ایرانی نیست و چنانچه برایمان مقدور باشد به صورت خدمات بشردوستانه ارائه خواهیم کرد. اما سازمان دگرباشان ایرانی به صورت غیر مستقیم می تواند به شما کمک کند و آن تلاش برای تسریع پرونده ی شماست. بدین معنی که اگر مصاحبه ی شما حتی یک ماه جلوتر بیافتد شما به اندازه ی یک ماه هزینه ی زندگی تان در ترکیه از سازمان دگرباشان ایرانی کمک دریافت کرده اید. 

همچنین می توانید برای درهواست کمک مالی از سازمان از طریق سایت ثبت نام کرده و کمیته ی مالی سازمان درخواست ها را بررسی و برای واجدین کمک مالی ماهیانه به مدت سه ماه ارائه خواهد کرد.