اگر شرایط شما اضطراری باشد ممکن است در همان روز نتیجه به شما اعلام شود اما معمولا اعلام نتیجه ی مصاحبه ی مالی حدود دو هفته طول می کشد و در شرایطی تا چهار هفته نیز طول می کشد.