متاسفانه خیر و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل قادر نیست که به همه ی پناهندگان کمک مالی کند. در حال حاضر تنها حدود بیست درصد پناهندگان کمک های ثابت ماهیانه کمی دریافت می کنند هر چند که این مبلغ برای زندگی کردن در ترکیه کافی نیست. در مصاحبه ای که با شما می شود باید هزینه های ماهیانه ی خود را شرح دهید و چنانچه واجد شرایط باشید کمک دریافت خواهید کرد و نام شما به دولت ترکیه و دیگر سازمان های همکار سازمان ملل اعلام می شود تا چنانچه آنها می توانند کمکی کنند به دیگر پناهجویان اعلام نمایند.