چنانچه درخواست پناهندگی شما قبول شده باشد و نیاز به کمک مالی داشته باشید از شما برای بررسی وضعیت مالی تان دعوت می شود تا در مصاحبه ای شرکت کنید و یا اینکه به صورت تلفنی این مصاحبه انجام می شود. شما باید درخواستی به سازمان ملل بفرستید و شرایط خود را توضیح داده و از آنها بخواهید که به شما کمک کنند. به یاد داشته باشید که شماره ی پرونده و تلفن خود را در نامه ذکر کنید. شماره تلفن قسمت مالی سازمان ملل ۰۳۱۲۴۰۹۷۰۰۶ می باشد