باید با سازمان های محلی تماس بگیرید و یا از اداره ی پلیس بخواهید شما را به سازمان های خیریه معرفی کند. شاید بتوانید کمکی از آنها دریافت کنید اما باید گفت که هیچ سازمانی تمام هزینه های شما را نخواهد پرداخت زیرا تمام سازمان ها با محدودیت پول مواجه هستند. چنانچه درخواست کمک شما محدود باشد ممکن است که بتوانید کمک دریافت کنید اما چنانچه بگویید که پول ندارید و هنوز مدت زیادی را می بایست در ترکیه زندگی کنید احتمال دریافت کمک شما کم خواهد بود زیرا سازمان های خیریه نمی توانند تعهدی دهند که هزینه های شما را متقبل شوند همچنین تعداد زیاد پناهجویا و درخواست های زیاد انها نیز باعث شده است که اولویت بندی نیز وجود داشته باشید. 

توصیه ی ما این است که با سازمان ملل تماس بگیرید و از آنها کمک بخواهید و یا از طریق دفاتر آسام سعی کنید با سازمان های خیریه در ترکیه در ارتباط باشید