ممکن است که آنها بتوانند در تهیه ی بلیت های غیر قابل پس دادن به شما کمک کنند. همچنین برخی موارد مقداری کمک نقدی برای هزینه های بین راه به شخص پرداخت می شود. اما چنانچه هنوز پناهچو باشید و با درخواست شما موافقت نشده باشد معمولا این کمک ها شامل شما نمی شود.