لطفا با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تماس بگیرید و این مورد را به آنها اطلاع دهید. ازشما دعوت خواهد شد که با آنها ملاقات کنید تا مطمئن شوند که شما از روی میل شخصی می خواهید به کشورتان بازگردید و کسی شما را مجبور به این کار نکرده است. همچنین اطلاعاتی دریافت خواهید کرد که مبنی بر شرایط امنیتی شما در صورت بازگشت به کشورتان است و این اطلاعات از منابع مختلفی از جمله دفتر سازمان ملل در کشورتان تهیه شده است. چنانچه دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل قانع شود که شما مایل به بازگشت به کشورتان هستید و خطری دیگر شما را تهدید نمی کند، از شما می خواهد که فرمی را امضا کنید که اعلام کننده ی بازگشت اختیاری شما به کشورتان و انصراف از ادامه ی مراحل پناهندگی تان است. بهتر است که به پلیس محل اقامتتان نیز اطلاع دهید که پرونده تان در وزارت کشور نیز بسته شود و اقدامات لازم برای خروج قانونی شما فراهم گردد.