بازگشت اختیاری یک شرایط ایده آل برای تمام پناهجویان در سرتاسر دنیا است که شرایط آنها به نحوی تغییر کند که مایل به بازگشت به کشور خودشان باشند. معمولا در شرایطی بازگشت اختیاری پیش می آید که دلیل اصلی فرار شخص از کشورش برطرف شود و خطری او را در صورت بازگشتن تهدید نکند.