برای پرداخت هزینه های سفر و آزمایشات پزشکی معمولا توسط کشورهای پناهجوپذیر وام به شما تعلق می گیرد و نیازی برای خرید بلیت ندارید اما بدون شک اگر پول به همراه داشته باشید می توانید هزینه های اولیه ی زندگی جدید خود را تامین کنید چون به هر حال شما می بایست یک زندگی کاملا جدید را آغاز کنید و نمی توانید بیش از دو چمدان وسیله با خودتان حمل کنید.