این اتفاق ها در قبل افتاده است و از کنترل سازمان ملل خارج است. چنانچه مراحل اسکان شما انجام نپذیرد همچنان شخص مورد توجه خاص سازمان ملل قرار خواهد گرفت و تلاش می شود که او در ترکیه به صورت قانونی منتظر انجام روند کاری اش باشد