در صورتی که یک کشور بعد از مصاحبه پرونده ای را به هر دلیل رد کند٬ دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تلاش می کند تا پرونده ی شما را به کشور دیگری ارسال نماید. این روند ممکن است روند طولانی ای داشته باشد.