روند اسکان مجدد با توجه به شرایط و مقررات کشور پناهنده پذیر تعیین می شود. برای اکثر کشورها این روند از چند ماه تا یک سال نیز طول خواهد کشید تا تصمیمشان را مبنی بر قبول یا رد پناهنده اعلام کنند. پس از آن نیز چند ماهی زمان لازم است تا مراحل قانونی خروج از ترکیه و ورود به کشور پناهنده پذیر انجام شود. از اواسط سال ۲۰۱۴ روند پناهجوپذیری کشورها نیز به دلیل افزایش تعداد پناهندهگان طولانی تر شد. در حال حاضر فردی که مایل باشد به کاندا بیاید از روزی که در سفارت مصاحبه می شود می تواند بین ۸ ماه تا ۱۵ ماه ترکیه را به مقصد کانادا ترک کند. اما مدت زمانی نیز برای تعیین کشور و بعد از آن رسیدن زمان مصاحبه نیز باید منتظر بمانید.