خیر. طبق قوانی نجدید ترکیه که از سال ۲۰۱۴ اجرا شده است ترکیه می تواند از طریق روند جداگانه ای به پناهجویانی غیر از کشورهای اروپایی نیز اقامت دهد. تا قبل از این تنها پناهندگان اروپایی می توانستند در ترکیه اقامت پناهندگی بگیرند. این بدین معنی نیست که دیگر کشورهای پناهنده پذیر کسی را قبول نمی کنند بلکه دولت ترکیه و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تلاش خود را به کار می گیرند تا کشورها را ترغیب کنند که آمار پذیرش پناهندگانشان را افزایش شوند تا راه حلی برای معضل افزایش پناهجویان باشد

بنابراین این شایعات درست نیست و همچنین روند اسکان مجدد انجام خواهد شد