خیر. اسکان مجدد حقی نیست که به صورت خودکار پس از قبولی پرونده تان مشمول آن شوید. دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل نمی تواند هیچ کشوری را مجبور به پذیرفتن پرونده های پناهندگان کند و این کار کاملا داوطلبانه و بسته به معیارها و نظر کشورهای پناهنده پذیر است. طبق آمارهای موجود حدود ششصد و پنجاه هزار پناهنده در سرتاسر دنیا در انتظار اسکان مجدد هستند در حالی که فقط هفتاد هزار امکان اسکان مجدد وجود دارد.