معمولا امریکا٬ کانادا و اسرالیا به صورت همیشگی از دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه و خیلی از کشورهای دیگر پناهنده می پذیرند. اما در هر سال کشورهای دیگری نیز با مراجعه به سازمان ملل تعدادی پناهنده می پذیرند از قبیل هلند٬ نروژ٬ آلمان و ... اما پذیرش آنها در هر سال نیست و ممکن است انتخاب آنها یک ملیت خاص و یا افراد با شرایط خاص باشند