اسکان مجدد یکی از سه مرحله ایست که هر پناهجوی سازمان ملل باید آن را طی کند. اسکان مجدد توسط کشورهای پناهنده پذیر یک امر کاملا داوطلبانه است و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده های پناهجویانی که با درخواست آنها موافقت شده است را به کشورهایی پیشنهاد می دهد که امکان پذیرش آنها وجود داشته باشد همانند کانادا٬ امریکا٬ استرالیا و بعضی از کشورهای اروپایی و چنانچه آن پرونده ها مورد توافق کشورهای پناهنده پذیر قرار گرفت مراحل تکمیلی اسکان مجدد که بیشتر امور مهاجرتی است، آغاز می شود