شما ممکن است یکی از قربانیان سوء استفاده انسانی و نقض حقوق بشر باشید. عاملان این گونه رفتارها مجازات کیفری خواهند داشت. چنانچه فکر می کنید یکی از این قربانیان هستید باید با پلیس ترکیه به شماره ی 155 و یا ژآندارمری با شماره ی 156 تماس بگیرید. همچنین می توانید با شماره ی 157 که مخصوص کمک است در هر ساعت شبانه روز به صورت مجانی تماس بگیرید و درخواست کمک کنید. همچنین می توانید مشکلتان را با سازمان دگرباشان ایرانی در تماس بگذارید تا اقدامات لازم انجام پذیرد