باز هم تصمیم به عهده ی وزارت کشور است حتی چنانچه به عنوان پناهنده قبول شده باشید