دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تلاش خواهد کرد تا مصاحبه ها را در بازداشتگاه انجام دهد اما برای اجرای آن باید با وزارت کشور مجوز آن گرفته شود. باز توجه داشته باشید چنانچه در ابتدای ورودتان خودتان را معرفی نکرده و درخواست پناهندگی ندهید و در حین خروج غیرقانونی دستگیر شوید ممکن است دولت ترکیه امکان دسترسی شما به روند پناهنده پذیری را محدود کند.