لزوما خیر. این دولت ترکیه است که تصمیم می گیرد آیا شما می توانید آزاد شوید یا خیر. اعلام درخواست پناهندگی دلیلی برای آزادی شما نیست.