چنانچه سعی کرده باشید تا از کشور ترکیه به صورت غیر قانونی خارج شوید و یا به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شوید و در نتیجه توسط پلیس دستگیر و در بازداشتگاه به سر می برید این امکان را دارید که درخواست پناهندگی دهید. باید به پلیس این موضوع را مطرح کرده و با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل تماس بگیرید. تنها تماس با سازمان ملل کافی نیست و حتما پلیس باید از درخواست شما مطلع باشد. باید در نظر داشته باشید که دولت ترکیه مایل نیست به کسانی که در ابتدای ورودشان به ترکیه درخواست پناهندگی نداده اند و قصد خروج غیر قانونی داشته اند، کمک زیادی کند. حتما با ما تماس بگیرید تا بتوانیم از طرف شما سازمان ملل را نیز مطلع کنیم.