سازمان دگرباشان ایرانی هیچ وابستگی مالی به سازمان و دولت ها ندارد و تنها با دریافت کمک های داوطلبانه ی مردمی امکان ارائه ی خدمات خود به پناهجویان/پناهندگان دگرباش و پرداخت هزینه های معمول سازمان می باشد. بنابراین با داشتن شماره پرونده های شما کمک های مالی ما افزایش نخواهد یافت و ارتباطی بین تعداد پرونده ها و دریافت کمک های مالی سازمان وجود ندارد