به هیچ عنوان. اطلاعاتی که به شما داده شده است نادرست است. طبق اساسنامه ی سازمان ملل اطلاعات محرمانه ی شما در اختیار هیچ کس قرار داده نمی شود و تنها افرادی که شما به آنها اجازه داده اید می توانند از سازمان ملل سوال پرسیده و آنها پاسخشان را می دهند اما پرونده در اختیار فرد سومی جهت مطالعه قرار نمی گیرد. موارد زیادی از این گونه شایعات گزارش شده است که بیشتر جنبه ی ایجاد ترس و واهمه داشته است.