خیر. این اجازه نامه ها همانطور که از نام آنها مشخص است به سازمان ملل این اجازه را می دهند که در مورد پرونده ی شما با آرشام پارسی از طرف سازمان دگرباشان ایرانی صحبت کند. به دلیل حفظ اصول امنیت هویت شخصی سازمان ها اطلاعات افراد را بدون اجازه ی آنها در اختیار دیگران قرار نمی دهند مگر با امضای اینگونه اجازه نامه ها. شایان ذکر است که سازمان دگرباشان ایرانی برای پیگیری پرونده ی پناهجویان نیازی به این اجازه نامه ها ندارد زیرا سازمان دگرباشان ایرانی ارائه کننده ی اطلاعات است و با خود پناهجویان/پناهندگان به صورت مستقیم در ارتباط است و معمولا از سازمان ملل اطلاعاتی در ارتباط با پرونده ها نمی خواهد. بنابراین نیاز مبرم به این اجازه نامه ها وجود ندارد. اما داشتن این اجازه نامه کمک می کند که در مواقع اضطراری از قبیل دستگیری و یا در معرض بازپس فرستاده شدن شخص، سازمان دگرباشان ایرانی می تواند اقدامات لازم را برای کمک به شخص پناهجو از جانب او انجام دهد.