خیر. نیازی به وکیل ندارید اما این حق را دارید که چنانچه مایل هستید وکیل قانونی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که تمام هزینه های قانونی وکیل بر عهده ی خودتان می باشد. سازمان دگرباشان ایرانی می تواند پرونده ی شما را پیگیری کرده و نیازی به وکیل ندارید و هزینه ای هم ندارد.