باید هر کدام از شما جداگانه به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل نامه نوشته و درخواستتان را همراه با مدارک موجود ارائه دهید. آنها درخواستتان را بررسی می کنند و چنانچه واجد شرایط باشید پرونده هایتان را با هم ادغام می کنند. البته این روند ساده ای نیست و سازمان ملل شرایط زیادی را در نظر می گیرد.