بایستی مدارک شناسایی معتبری در اختیار داشته باشید که نشان دهد شما فردی مجرد هستید و می توانید در یکی از دفترخانه های قانونی ازدواج کنید. چنانچه مدارکی دال بر مجردی تان در اختیار ندارید ممکن است دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل بتواند در این زمینه به شما کمک کند. باید توجه داشته باشید که در ترکیه ازدواج همجنسگرایان قانونی نیست ولی دگرجنسگونگان می توانند با همسرانشان ازدواج کنند.