می توانید به این تصمیم اعتراض کنید و دلایل و مدارک بیشتری را برای دولت ارائه کنید و یک بار دیگر از آنها بخواهید تا در تصمیمشان بازنگری کنند. همچنین می بایست یک نسخه از نامه تان را به همراه رد درخواست شما توسط پلیس را به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال کنید.