باید سریعا به پلیس و سازمان ملل گزارش دهید و یک نسخه از گزارش آنها را نگهداری کنید تا دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسخه ای دیگر برای شما صادر کند.