راحت ترین راه پیگیری پرونده تان از طریق سایت http://results.unhcr.org.tr است. لازم است که هرگونه تغییر آدرسی را سریعا به اطلاع دفتر سازمان ملل برسانید تا بتوانند به موقع با شما مکاتبه کنند. برای دوستانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند از تلفن و ارسال نامه به صورت حضوری می توانند از نتایج پرونده شان مطلع شوند.