شما می توانید مطالب خود را نوشته و به همراه نام و شماره ی پرونده ی خود به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل از طریق نامه، فاکس و یا ایمیل ارسال کنید. مکاتبات شما در اختیار افسر قانونی پرونده تان قرار خواهد گرفت