خیر. هرگز. تمام خدمات دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان می باشد. همچنین فعالیت اکثر سازمان های غیر انتفاعی جهت کمک به پناهجویان نیز رایگان است. چنانچه با هر مورد تخلفی روبرو شدید می توانید با ما تماس بگیرید و یا مستقیما با دفتر نظارت و بازرسی سازمان ملل در ژنو به آدرس ایمیل  و یا شماره تلفن تماس بگیرید

inspector@unhcr.org

0041227398844