دلیل اصلی طولانی شدن پروسه ی پناه جویی در ترکیه ازدیاد تعداد پناهجویان است. طبق گزارشی که در جلسه ی سازمان دگرباشان ایرانی و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آگوست ۲۰۱۴ اعلام شد آمار پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه در آگوست ۲۰۱۳ حدود ۸۰۰۰ نفر بوده است در حالی که در آگوست ۲۰۱۴ تعداد آنها به ۱۳۰۰۰ نفر رسیده است. در این یک سال تعداد زیاید از پناهجویان ترکیه را به مقصد کشورهای پناهنده پذیر ترک کرده اند اما تعداد افراد تازه وارد خیلی بیشتر بوده در حالی که تعداد کارمندان و امکانات سازمان ملل به میزان لازم افزایش نیافته است

مورد دیگر امکانات و محدودیت هایی است که سازمان ملل با آنها روبروست. به عنوان مثال ساختمان سازمان ملل تعداد اتاق های مصاحبه ی محدودی دارد و حتی با کوتاه کردن میانگین زمان مصاحبه از ۴ ساعت به ۲ ساعت هنوز پاسخگوی ازدیاد پناهجویان نیست هر چند که سامان ملل مدام هیئت هایی را به شهرهای مختلف می فرستد تا تعداد زیادی از پناهجویان ثبت نام/مصاحبه شوند تا روند بررسی پرونده ی آنها را تسریع بخشد