خیر. پناهندگان سوری توسط دولت ترکیه خدمات رسانی می شوند و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیشتر نقش نظارتی داشته و این پناهجویان تاثیری بر طولانی شدن روند بررسی پرونده های سازمان ملل نداشته اند. بلکه طبق آمار ارائه شده در جلسه ای که با دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل آنکارا در ژانویه ۲۰۱۳ داشتیم جمعیت پناهجویان ایرانی سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود سی درصد افزایش داشته است. این افزایش برای پناهجویان عراقی نزدیک به هشتاد درصد و برای پناهجویان افغانی نزدیک به هزار درصد بوده است که دلیل اصلی طولانی شدن روند پناهندگی شده است