خیر. چنانچه قانونی وارد ترکیه شوید پلیس پاسپورت شما را تا زمان خروجتان از ترکیه به مقصد کشور مقصد نگهداری می کند. البته در بعضی از شهرها پلیس پاسپورت ها را تحویل نگرفته و نزد شخص پناهجو خواهد ماند. توصیه ی ما این است که مدارک قانونی خود را از بین نبرید چون دلیلی برای این کار وجود ندارد و داشتن مدارک قانونی به روند پرونده تان کمک بیشتری می کند به خصوص برای چک های امنیتی و خروج از ترکیه به مقصد کشور سوم