معمولا سازمان ملل و اداره های مهاجرت ترکیه برای انجام مراحل قانونی پناهجویان مترجم تعیین می کند و می توانید به زبان خود مراحل اداری خود را انجام دهید