همانطور که قبلا اشاره شد٬ شخصی پناهنده می باشد که ترس موجهی از آزار و اذیت در صورت بازگشت به ایران داشته باشد و اصولا نمی تواند به ایران بازگردد. اما ممکن است که این مشکلات بعد از مدتی مرتفع شوند و مشکل خاصی از بازگشت به ایران نداشته باشد. در این صورت برخی از کشورها نیز می توانند اقامت و یا شهروندی خود را از آنها پس بگیرند چون دیگر این شخص نیازی به حمایت ندارد و مشکلش مرتفع شده است