شخص پناهجو کسی است که به دلیلی نمی تواند در کشورش زندگی کند و ترس موجهی از مرگ، شکنجه و یا تبعیض داشته و ناچار است که از کشورش خارج شود. پناهجویی و مهاجرت دو مقوله ی جدای از هم هستند که نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. توصیه ی ما به دوستان این است که چنانچه نیاز به خروج از کشور دارید این کار را انجام دهید و در این صورت بالطبع نمی توانید به ایران بازگردید مگر در شرایط بازگشت اختیاری که به آن خواهیم پرداخت. چنانچه می توانید شرایط خودتان را به گونه ای در ایران تغییر دهید که زندگی بهتری داشته باشید و ترس موجه شما برطرف شود و همواره پناهجویی را به عنوان آخرین راه در نظر بگیرید چون پناهجویی به هیچ عنوان ساده و راحت نیست