اداره کل مهاجرت کشور ترکیه (DGMM) به عنوان یک نهاد ملی و با برخورداری از قانون حمایت بین المللی اتباع خارجی، مسئولیت ثبت نام و بررسی پرونده‌های حمایت بین المللی را بر عهده خواهد داشت. در طول مدت زمان شکل گیری این روند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از ادارهٔ کل مهاجرت کشور ترکیه حمایت نموده که این حمایت شامل ثبت نام متقاضیان حمایت بین المللی و روند ارجاعی آنها بود. این بدان معناست که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام اتباع خارجی را که مایل به درخواست حمایت بین المللی در ترکیه هستند، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ متوقف خواهد کرد.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، اتباع خارجی که مایل به درخواست حمایت بین المللی در ترکیه هستند، بایستی پس از ورود به این کشور به ادارات مدیریت مهاجرت (PDMM) در استان ها و شهرها مراجعه کنند. ادارهٔ کل مهاجرت کشور ترکیه PDMM ثبت نام و بررسی درخواست های حمایت بین المللی ارائه شده توسط افراد را انجام خواهد داد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فعالیت های حمایتی خود، از جمله ارائه ی خدمات مشاوره به پناهندگان و پناهجویان را در ترکیه ادامه خواهد داد. در صورتی که نیازمند خدمات حمایتی هستید یا نیاز به مشاوره در مورد روند پناهجویی، حقوق و تعهدات خود در ترکیه دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن مراجعه کنید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان در تماس بوده و پس از کسب رضایت از متقاضیان، به اطلاعات ارائه شده توسط ایشان دسترسی خواهد داشت.