این وزارت کشور و اداره ی مهاجرت  ترکیه است که تصمیم می گیرد پناهندگان باید در کدام یک از ۸۱ استان  معرفی شده اقامت گزینند


 چنانچه مایل هستید شهر محل اقامت خود را تغییر دهید باید درخواست کتبی خودتان را به دفتر امور اتباع خارجی و یا اداره مهاجرت ترکیه  ارائه کنید و در آن دلایل تغییر شهرتان را توضیح دهید. چنانچه آنها نامه تان را تحویل نگرفت شما می توانید آن را به آدرس زیر ارسال کنید. ممکن است که وزارت کشور با درخواست جابجایی تان موافقت نکند. چنانچه درخواست جابجایی شما به دلیل مسائل امنیتی است حتما سازمان ملل را نیز در جریان قرار دهید.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar Daire Baskanlığı, İltica Bölümü, İlkadım Cad. No: 89, Dikmen 06100 ANKARA